Nuo 2012 metų kovo mėnesio Akcinės bendrovės turi galimybę skirti ir išmokėti dividendus anksčiau nei baigiasi finansiniai metai. Tai leidžia įmonėms lengviau disponuoti gautu pelnu. Įmonės savo lėšas gali lengviau investuoti norima kryptimi arba pagerinti savo akcininkų finansinę būklę. Kad įmonė galėtų pasinaudoti šia įstatymo suteikiama galimybe, ji turi atitikti tam tikras sąlygas. Kokios jos?

  1. Turi būti patvirtintas tarpinis įmonės finansinių ataskaitų rinkinys už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.
  2. Įmonės veikla per šį laikotarpį turi būti pelninga. Tai yra, įmonė turi būti uždirbusi grynojo pelno.
  3. Dividendų suma neturi viršyti per šį laikotarpį gauto pelno. Taip pat ši suma neturi būti didesnė nei  ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas, perkeltas į einamuosius finansinius metus, bei neturi viršyti sumos, kuri lieka paskirsčius įmonės pelną rezervams.
  4. Įmonė neturi turėti neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo. Išmokėjusi dividendus įmonė turi būti pajėgi toliau vykdyti savo einamąsias finansines prievoles.

Teikti pasiūlymą išmokėti dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį gali bent trečdalį akcijų valdantys akcininkai, nebent įmonės įstatai numato didesnę akcijų daugumą. Gavus tokią paraišką, turi būti sudaryta tarpinė finansinė ataskaita už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pranešimas bei projektas. Jeigu yra privalomas įmonės finansinių ataskaitų auditas, jis turi būti atliktas.

Sprendimą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Šis susirinkimas turi įvykti per 3 mėnesius nuo laikotarpio pabaigos, už kurį siūloma išmokėti dividendus. Iki šio susitikimo jau turi būti pateiktas ir patvirtintas praėjusių finansinių metų ataskaitų rinkinys ir paskirstytas bendrovės pelnas.

Galimybe skirti dividendus už kitą trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį įmonė gali pasinaudoti praėjus bent  trims mėnesiams.

Ši Akcinių bendrovių įstatymo dalis taikoma ne visoms įmonėms. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį negali skirti bankai, kitos kredito ir finansų įstaigos, reguliuojamosios įstaigos operatorius, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo ir perdraudimo įmonės.

Patikėkite visas buhalterines paslaugas profesionalams. Mytax buhalterinių paslaugų įmonė pasiūlys gerą kainą. Susisiekite!

UAB “Garuda”
Direktorius      Igoris Baltrūnas
8 5 2075751